BUTAREN® - в нови ЗЕЛЕНИ КАПСУЛИ
23.10.2022

Новите ЗЕЛЕНИ КАПСУЛИ на  BUTAREN® са в съответствие с Регламент (ЕС) 2022/63 на Комисията от 14 януари 2022 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на добавката в храните на титанов диоксид (E 171) (1)
Източник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32022R0063