biomedcentral.com
Увеличаване на цитотоксичния ефект на цисплатина от прилагането на натриев бутират чрез подтискане на предизвиканият от нея пълен клетъчен арест
14.06.2022

Изследват се молекулярните механизми, чрез които бутиратът увеличава чувствителността на клетките към цисплатина. В комбинация, цисплатината подтиска HeLa клетките в преход G1/S- и ранна S-фаза, което е придружено с намаляване на хистон H4 ацетилация. В началото бутиратът налява тези ефекти посредством повишаване на хистон H4 ацетилация в еухроматинната област на клетките, което им позволява да преминат в S-фаза с нарушена ДНК. Това повишава клетъчната смърт като цитотоксичен ефект на цисплатината. По-късно, обаче бутиратът сам по себе си води до подтискане на G1-фазата и синергичният ефект намалява. Тези находки показват ограниченията в комбинираното приложение на цисплатина и бутират при лечение на тумори. Бутиратът може да повиши цитотоксичният ефект на цисплатината само ако се прилагат заедно или скоро след нея, но периодът за синергично взаимодействие се изчерпва в първите няколко часа след това.

Към пълната версия на статията:
http://www.biomedcentral.com/1471-2199/11/49